ระบบรายงานคลังข้อมูลสุขภาพ
 
เมนูหลัก
สสจ.จันทบุรี
รายงานตัวชี้วัดจันทบุรี
งานส่งเสริมสุขภาพ
งานทันตกรรม
งานแพทย์แผนไทย
งานเยี่ยมบ้าน
งานอุบัติเหตุ
งานควบคุมโรคไม่ติดต่อ
ระบบรายงาน 43 แฟ้ม
ระบบรายงานอื่นๆ

รายงานแสดงสถานะการส่งข้อมูล 43 แฟ้ม
ศูนย์คอมพิวเตอร์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี